Personvern

Generell personvernerklæring for Nordisk Banijay
Oppdatert 31. august 2023

1. Personvern i Nordisk Banijay

Vi i Nordisk Banijay tar ditt personvern på alvor. Vi har rutiner, sikkerhetstiltak og internkontroll for å påse at dine personopplysninger blir behandlet på en sikker og god måte og i henhold til EUs generelle personvernforordning (heretter GDPR).
Denne erklæringen forklarer deg hvordan vi behandler personopplysninger, hvorfor de behandles, på hvilket grunnlag og hvilke rettigheter du har som den registrerte etter GDPR.
Hvis du har spørsmål om vår behandling eller vil utøve dine rettigheter som den registrerte, kan du kontakte oss på epost privacy@nordiskbanijay.no.

2. Om Nordisk Banijay

Denne generelle personvernerklæringen gjelder Nordisk Banijay AS med organisasjonsnummer 993 045 357 (heretter omtalt som Nordisk Banijay eller Vi/oss). Det er Nordisk Banijay som er behandlingsansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger.
Nordisk Banijay er del av Banijay Group med hovedkontor i Frankrike. Banijay Group er et konsern som består av over 120 produksjonsselskap i 22 territorier som angitt her.
Personvernerklæringen gjelder generelt for behandlingen av personopplysninger om ansatte i Nordisk Banijay. I tillegg gjelden den som generell personvernerklæring for deltagere, skuespillere eller andre medvirkere som det blir tatt opptak av (samlet omtalt som «Deltager») eller søkere eller andre som gir uttrykk for interesse for disse rollene («Søker») i våre produksjoner for TV-program og realityserier (heretter «Produksjonen»).
For enkelte produksjoner utarbeides det egne personvernerklæringer som presiserer opplysningene i denne generelle personvernerklæringen, f.eks. hvilket selskap som er produksjonsselskap (behandlingsansvarlig for personopplysningene som behandles for produksjonen) og hvilke databehandlere.
Nordisk Banijay har spesielle personvernerklæringer for BaCaPe – Persona Casting samt Playalong App som andre produksjonsselskap kan bestille med Nordisk Banijay som leverandør, og slike spesielle personvernerklæringer går foran denne generelle personvernerklæringen når slike løsninger brukes.

3. Behandlingen av personopplysninger

3.1 Ansatte
Nordisk Banijay behandler personopplysninger om ansatte og oppdragstakere, og det er avtalen vi har med deg som utgjør behandlingsgrunnlaget og som gir oss lov til å behandle dine personopplysninger. Som arbeidsgiver er vi også underlagt en rekke rettslige forpliktelser, og vi må også behandle personopplysninger med hjemmel i lov, som for eksempel arbeidsmiljøloven.

3.2 Søkere
Når du sender en søknad om å delta i en av våre Produksjoner, deler du som Søker dine personopplysninger du velger å dele med oss. Nordisk Banijay behandler personopplysningene i søknaden for å avgjøre om du passer inn i Produksjonen. Alle personopplysninger som fremgår av søknaden din og eventuelle tilleggsopplysninger som gis etter søknad er sendt, kan inngå i vurderingen av din deltagelse i Produksjonen.
Dette er personopplysninger om deg som Søker som vi må behandle for å vurdere om vi kan inngå en avtale med deg, og det er derfor avtale som utgjør vårt behandlingsgrunnlag. Dersom vi ber om ditt samtykke for innsamlingen av noen personopplysninger eller andre behandlinger som ikke er nødvendig for å vurdere deg som Søker til den Produksjonen du har søkt på, vil samtykke utgjøre behandlingsgrunnlag. Ditt samtykke kan du når som helst trekke tilbake ved å kontakte oss.

3.3 Deltagere
Dersom du blir valgt som Deltager, vil Nordisk Banijay få flere personopplysninger om deg gjennom video- og bilde-/lydopptak og selve produksjonsprosessen. Formålet med å behandle personopplysningene om deg som Deltager er at Nordisk Banijay skal kunne produsere, markedsføre og distribuere Produksjonen.
For Deltagere vil Nordisk Banijays behandlingsgrunnlag være avtalen mellom deg og Nordisk Banijay. For behandlingsaktiviteter utover det som følger av avtale og rettslig plikt og der det ikke foreligger annet behandlingsgrunnlag, kan det innhentes samtykke.
Det kan også forekomme situasjoner der Nordisk Banijay vil behandle personopplysninger fordi Nordisk Banijay har en berettiget interesse av å gjøre det, for eksempel i visse produksjoner eller i forbindelse med verserende rettstvister hvor bevis må fremlegges selv om disse kan inneholde personopplysninger.
Visse personopplysninger Nordisk Banijay behandler vil utelukkende behandles for journalistiske, akademiske, kunstneriske og litterære formål, og i den forbindelse vil disse være unntatt fra store deler av lovgivningen, herunder GDPR. Nordisk Banijay vil likevel behandle disse personopplysningene med samme grad av konfidensialitet, integritet og sikkerhet som de øvrige personopplysningen Nordisk Banijay behandler.

4. Hvilke personopplysninger som behandles

4.1 Ansatte
For ansatte og oppdragstakere (innleide) vil vi i tillegg til kontaktopplysninger kunne behandle personopplysninger av økonomisk karakter for å kunne oppfylle avtalen som er inngått med deg.

4.2 Søker
Det vil fremgå av søknaden til Produksjonen hvilke personopplysninger Nordisk Banijay samler inn om deg i forbindelse med Produksjonen. Som en del av søknaden vil du normalt bli bedt om følgende personopplysninger: Fullt navn, fødselsdato, adresse, epostadresse, telefonnummer, bilde og alder.
Du vil også kunne bli bedt om ytterligere personopplysninger som vil være relevante for den spesifikke Produksjonen, som for eksempel høyde, vekt, erfaring, yrke, studievalg, boligtype, økonomisk situasjon, profilnavn i sosiale medier, sivilstatus, familierelasjoner, interesser og eventuell annen informasjon du ønsker å dele med oss. I visse søknader vil du også få muligheten til å sende inn en video eller fotografier av deg selv dersom du ønsker det.
I noen Produksjoner vil du også bli bedt om å gi oss det som anses som særlige kategorier personopplysninger. Dette kan være opplysninger om helse, din seksuelle legning, religion eller ditt livssyn. Dersom du deler slike opplysninger med oss, anses det som at du har gitt oss ditt uttrykkelige samtykke til at vi kan behandle slike opplysninger videre for å oppnå formålet med Produksjonen samt oppfylle våre rettslige forpliktelser og avtaleforpliktelser.
Dersom du går videre i utvelgelsesprosessen, vil det kunne bli aktuelt å be om samtykke for at Nordisk Banijay for eksempel kan foreta en bakgrunnssjekk. I så fall vil vi kunne få ytterligere personopplysninger fra firmaer i EU/EØS området som driver med bakgrunnssjekker. Nordisk Banijay behandler slike personopplysninger for å avdekke om det er en sikkerhetsrisiko for Søkere eller andre deltakere om slik person blir Deltager i produksjonen.

4.3 Deltakere
Når du er Deltaker vil vi, i tillegg til personopplysningene nevnt ovenfor, behandle video-, bilde og/eller lydopptak som Nordisk Banijay eller en av våre underleverandører tar av deg.
Personopplysninger som du velger å dele med Nordisk Banijay før og under opptak av Produksjonen, vil kunne bli brukt i Produksjonen og markedsføringen av den, og det gjelder både alminnelige og særlige kategorier personopplysninger.

5. Deling av personopplysninger

5.1 Generelt
Dine personopplysninger vil kun deles med de aktørene som er nødvendig for at Nordisk Banijay skal kunne gjennomføre søknadsprosessen samt for opptak, produksjon, markedsføring og distribusjon av Produksjonen.
Hvilke aktører disse er vil kunne variere fra produksjon til produksjon. Normalt deles dine personopplysninger med andre selskaper i Banijay Group som Screen Media AS, bestillende kanal, skytjenesteleverandører, reise-/flyselskap, forsikringsselskap, reklameselskap for produksjonen, aktører som bistår ved etterarbeid og lignende. Hvilke tredjeparter som oftest brukes, fremgår av oversikten over databehandlere nedenfor. For produksjoner hvor andre tredjeparter brukes vil det fremgå av egen personvernerklæring, avtale eller lignende hvilke tredjeparter som kan gis tilgang til personopplysninger.
I noen tilfeller vil det kunne bli aktuelt å få assistanse fra firmaer innenfor EU/EØS som driver med bakgrunnssjekker som virksomhet. Disse vil da få opplyst navn og fødselsdato. Bruk av slike selskap begrenses i størst mulig grad, og innsamlede data fra slike bakgrunnssjekker slettes etter Nordisk Banijay har behandlet mottatte data for dette formålet.
Enhver leverandør som Nordisk Banijay bruker for å behandle personopplysninger på våre vegne, er bundet av en gyldig databehandleravtale etter GDPR for å sikre at dine personopplysninger blir behandlet og lagret på en sikker og fortrolig måte.

5.2 BaCaPe – Persona Casting
Nordisk Banijay AS har utviklet castingplattform BaCaPe – Persona Casting sammen med det finske selskapet Choicely Ltd. BaCaPe gjør castingprosessen enklere for Søkere som vil bli deltagere i ulike film- og TV-produksjoner.
Andre produksjonsselskap i Norge eller andre selskap i Banijay Group kan inngå avtale med Nordisk Banijay AS om bruk av BaCaPe. I slike tilfeller er Nordisk en databehandler for personopplysninger som behandles via BaCaPe. Les mer om BaCaPe på nordiskbanijay.no/bacape.

5.3 Playalong App
Nordisk Banijay AS har immaterielle rettigheter til plattformen kalt Playalong App som produksjonsselskap kan bruke under live show som bl.a. “Alle mot 1”, «Dancing with the stars» and «1 % Club».
Andre produksjonsselskap eller andre selskap i Banijay Group kan inngå avtale med Nordisk Banijay AS om bruk av Playalong App. I slike tilfeller er Nordisk en databehandler for personopplysninger som behandles via Playalong App. Les mer om Playalong App på http://www.nordiskbanijay.no/playalongapp.

5.4 Oversikt over våre databehandlere
Vi bruker Ernst & Young AS som revisor, se https://www.ey.com/no_no (revisorer er selvstendig behandlingsansvarlig for dets utøvelse av revisoroppgaver).
Vi benytter oss generelt av følgende databehandlere, og behandling av personopplysninger begrenses til land innenfor EU/EØS:
Navn Beskrivelse Nettside
Screen Media AS Vår hovedunderleverandør som bistår oss med IT driftstjenester, drift av hjemmesiden og etterarbeid av våre produksjoner https://screenmedia.no/

BDO AS Håndterer regnskap og lønn https://www.bdo.no/

Microsoft Ireland Operations Ltd Skytjenestene i Microsoft 365 som vi bruker, f.eks. Outlook som e-postløsning og Teams som videomøte-løsning og dokumentdeling https://www.microsoft.com/en-ie/aboutireland

Lyd i sentrum AS Lydopptak av stemme på enkelte produksjoner https://lydisentrum.no/

OPC Megaphon AS Lydetterarbeid stemme på våre produksjoner https://www.opcm.no/

Filmreaktor AS Kan bistå med ettarbeid på enkelte produksjoner https://filmreaktor.no/

Verified AS E-signering av avtaler https://www.verified.eu/no/#trust-cente

NEP Norway AS Lagre filmopptak på fysiske disker og diverse opptaksutstyr https://www.nepnorway.com/

Ragamuffin AS Kan bistå med casting (intervjue potensielle deltakere på enkelte produksjoner) https://www.raggamuffin.no/

Når vi leverer Playalong-appen til sluttbrukere eller på annen måte til et live show på en Produksjon, er dette våre databehandlere:

Adappt Ltd. i England Support, utvikling og vedlikehold https://adappt.co.uk/

Amazon Europe Core Sarl. i Luxembourg AWS som skylagringstjeneste https://aws.amazon.com/

Når vi leverer BaCaPe – Persona Casting, er dette vår databehandler:
Navn Beskrivelse Nettside
Choicely Ltd. i Finland Support, utvikling og vedlikehold http://www.choicely.com/

6. Lagring og sletting

Nordisk Banijay har interne rutiner for sikker sletting av personopplysninger. Rutinene sikrer at dine personopplysninger kun blir lagret så lenge Nordisk Banijay har saklig behov for dette i samsvar med gjeldende lovgivning. Med mindre annet følger av behandlingsgrunnlaget eller lovfestede krav Nordisk Banijay er pålagt, blir dine personopplysninger slettet når det ikke lenger er behov for dem for det formålet de ble samlet inn til.
Som Søker kan du samtykke til at dine personopplysninger lagres i Nordisk Banijays database for fremtidig kontakt i forbindelse med andre produksjoner i inntil tre år. Dersom du har samtykket til dette, vil Nordisk Banijay enten be om et nytt samtykke innen tre år for å forlenge lagringstiden eller slette dine personopplysninger når tiden løper ut.

7. Dine rettigheter

Du har flere rettigheter etter GDPR som vi er opptatt av å ivareta. Du har rett til å få innsyn i dine personopplysninger etter GDPR artikkel 15, rett til å kreve retting av feilaktige opplysninger Nordisk Banijay har lagret om deg etter GDPR artikkel 16, rett til å kreve sletting etter GDPR artikkel 17 og rett til å kreve at behandlingen begrenses etter GDPR artikkel 18. Dersom vilkårene i GDPR artikkel 20 er oppfylt, har du også rett til dataportabilitet.
Dersom du har spørsmål eller innvendinger til hvordan Nordisk Banijay behandler dine personopplysninger, bes du ta kontakt med oss.
Det er også mulig å sende en klage til Datatilsynet hvis du mener Nordisk Banijays behandling av dine personopplysninger strider mot GDPR.

8. Informasjonskapsler (cookies)

Nordisk Banijay bruker ikke informasjonskapsler (cookies) på vår nettside.